Gebruikersvoorwaarden

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Reshift Digital. Reshift Digital zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart Reshift Digital uw persoonsgegevens?

Reshift Digital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Reshift Digital over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met Reshift Digital door een mail te sturen naar privacy@reshift.nl of door uw verzoek te sturen aan Reshift Digital B.V., Afdeling Privacy, Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem

Reshift Digital zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Reshift Digital persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Reshift Digital u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Reshift Digital over u verwerkt.

U kunt Reshift Digital aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Reshift Digital zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Reshift Digital aan uw verzoek zal voldoen.

Klik hier voor het volledige privacy statement